КРАСИ КРАЛЕВА-ЗАФИРОВА

Области на дейност:
Данъчно и административно право, вещно право – със специализация в областта на недвижимите имоти, строителството, процедури и правоотношения по ЗУТ, търговско право, семейно и наследствено право, трудово право, сдружения с нестопанска цел, спортни клубове и дейности, и др.

Професионален опит:
– управител на консултантско дружество „Зафиров и Ко” – от 2002 г.;
– управител на консултантска фирма „Протекта“ – от 1990 г.;
– съдружник в правно дружество „Юстус” – 1989-1990 г.;

Образование и специализации: 
– БАН, Правен институт, Аспирантура „Съдебен контрол върху данъчните облагателни актове“
1989-1992
– Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Специализация „Финансовоправен режим на свободните безмитни зони“ 1988 г.
– Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Право-магистър, 1982-1987 г.
– ПГ „Христо Ботев“, гр.Стара Загора, Математически профил, 1978-1981 г.

Чужди езици: руски, френски, гръцки език