ГЛАВНИ ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКУВАНЕ

1
Корпоративно и търговско право

Договорни и търговски отношения – преговори, защита на интересите на клиента и постигане на взаимоизгодни за страните договорености. Изготвяне на договори за продажба, доставка, заем, наем, лизинг, превоз и др., споразумения и всякакви документи, необходими за сключване на сделки. Учредяване на търговски дружества и вписване на промени по тях. Процесуално представителство по търговски дела и пред търговски арбитражи.

3
Административно право

Консултиране и изготвяне на документи при провеждане на административни процедури пред държавни и общински органи. Процесуално представителство при обжалване на административни актове. Съдействие при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. Обжалване на актове пред Комисията за защита на конкуренция, Административен съд и Върховен административен съд.

2
Данъчно право

Данъчноправни консултации и данъчно планиране. Изготвяне на становища за постигане на най-благоприятен данъчен режим по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и др.. Изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади. Обжалване на данъчни ревизионни актове по административен и съдебен ред.

4
Недвижими имоти

Недвижими имоти и строителство – посредничество; консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти в България; изготвяне и снабдяване с документи, необходими за сделки с недвижими имоти – предварителни договори; договори за покупко-продажба, наем, учредяване на право на строеж, и др.;