Данъчно право

Данъчноправни консултации и данъчно планиране; изготвяне на становища за постигане на най-благоприятен данъчен режим по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и др.; Изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади; обжалване на данъчни ревизионни актове по административен и съдебен ред;

Comments are closed.