Офшорните компании вече не чак толкова незаконни – МОЖЕ БИ ?

Офшорните компании вече не чак толкова незаконни – МОЖЕ БИ ?

Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или така наречените „офшорки”, в последно време в България са синоним за нещо нелегално – дори някои стигат по-далеч, наричат ги изцяло нелегални.        Разбирането, че офшорните компании са нелегални, идва по линията на „разваления телефон”.

Ето и две „малки” опровержения на това „недоразумение” :

Първо: част от тези „нелегални” компании са под юрисдикцията на САЩ – назоваването на страната е достатъчно красноречив отговор на масовото мнение. С практически статут на „преференциален данъчен режим”, са например щатите Делауеър, Американските Вирджински острови и остров Гуам (САЩ).

Нали не може да обявим за „нелегално” законодателството на САЩ ?

Второ: със запитване от Европейската комисия до България се констатират нередности в законодателното ограничаване на офшорните компании за участието и извършването на някои дейнсти.

Резултатът от това запитване е изготвяне на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

В изготвения проект се премахват част от рестрикциите, въведени за офшорните компании и се предоставят редица възможности за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, така наречените „офшорни компании”. Ето и част от предоставените възможности:

 1. участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция;
 2. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност;
 3. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като пенсионноосигурително дружество;
 4. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на услуга или дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти;
 5. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране;
 6. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция;
 7. учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация;
 8. кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите;
 9. участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
 10. учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор;
 11. учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодични печатни произведения;
 12. участие в публично-частно партньорство;
 13. участие в търговско дружество с държавно или общинско участие;
 14. сключване на договори с държавата или общините, както и с държавни или общински предприятия и търговски дружества и техни дъщерни дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

Проектът е изготвен, преминал е през обществено обсъждане и сега се очаква в него да бъдат отразени предложенията и бележките, получени в процеса на обществената консултация и междуведомственото съгласуване.

След тези действия проектът ще бъде изпратен на Европейската комисия и, при одобрено съгласуване, ще бъде внесен в Народното събрание, след което така наречените „нелегални компании” ще станат легални – може би.

Автор: Иван Терзиев

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a reply